CÔNG TY THÀNH VIÊN
Công ty cổ phần Tài nguyên Tri thức Việt Năng
Công ty cổ phần Jetpay
CÔNG TY LIÊN KẾT
Công ty cổ phần Phần mềm Bravo